bhante henepola gunaratana

  1. dieuphapam

    Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc

    Ngay sau khi quyển Mindfulness In Plain English (Căn Bản Chánh Niệm) được phát hành, một số bạn bè và đệ tử của tôi đã yêu cầu tôi viết thêm một quyển sách nữa về con đường đi đến hạnh phúc của Đức Phật một cách thật đơn giản. Quyển sách này là kết quả của lời yêu cầu đó. Tôi khuyên là bạn...
Top