bậc thang giác ngộ

  1. dieuphapam

    Bậc Thang Giác Ngộ

    Học Bồ tát hạnh, tu Bồ tát đạo là niềm khắc khoải thiết tha của những Phật tử mong muốn tìm cầu sự an lạc giải thoát cho chính mình, và cho tất cả chúng sinh đang chìm đắm trong bể khổ. Trong quá trình hoằng truyền Phật pháp Đại thừa, các quốc gia Đông Á, như Đại Hàn, Nhật Bổn và Trung Hoa, tuy...
Top