48 tọa đàm khế lý khế cơ

  1. dpa

    48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ

    Kính bạch chư Tôn Phẩm, Kính thưa chư thiện hữu tri thức, Những trang sách “HỘ NIỆM: KHẾ LÝ - KHẾ CƠ” này được chư vị phát tâm ghi chép lại từ những buổi tọa đàm ngắn trong những buổi cộng tu tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà ở vùng Brisbane Úc-Đại-Lợi. Bàn về vấn đề “Khế Lý - Khế Cơ” thành thực...
Top