Đánh giá mới

  1. Nam Hạ
    Nam Hạ
    5/5,
    Đây là những lời khai thị về pháp môn niệm Phật quý báu nhất mà tôi được nghe từ lúc bắt đầu xem DPA đến giờ. Tính đến giờ khoảng gần 90 tác phẩm đã nghe