Permalink for Post #1

Chủ đề: [Thư Pháp] Với người thân, miệng, ý, Không làm các ác hạnh, Ba nghiệp được phòng hộ, Ta gọi Bà-la-mô

Chia sẻ trang này