Cookie usage

TẬP TIN COOKIE
Chúng tôi có thể thiết lập và truy cập các tập tin cookie trên máy tính của bạn.

Chúng tôi cho phép các công ty khác, là những công ty đang có các chương trình quảng cáo trên một số trang web của chúng tôi được thiết lập, truy cập các tập tin cookie của họ trên máy tính của bạn. Việc các công ty khác sử dụng tập tin cookie của họ sẽ tùy thuộc vào các qui định về sự riêng tư của riêng họ, chứ không phải là qui định này. Các hãng quảng cáo hoặc các công ty khác không thể truy cập các tập tin cookie của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các cảnh báo trên web của Nhattao.com để truy cập các tập tin cookie của chúng tôi trong phạm vi mạng lưới các trang web của chúng tôi và liên quan tới các dịch vụ và sản phẩm của của chúng tôi.

Việc bạn có thể sửa đổi và xóa thông tin trương mục và các lựa chọn ưu tiên: Chúng tôi cho phép bạn sửa đổi thông tin thành viên của bạn và các lựa chọn ưu tiên vào bất kỳ lúc nào. Bạn có thể xin xóa tài khoản Nhattao.com của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi qua khu vực Hỗ trợ kỹ thuật hoặc tạo hội thoại với tài khoản người quản trị, cung cấp thông tin xác thực tài khoản và xác nhận rằng bạn muốn ngừng sử dụng tài khoản này.
Top