Phường 1

 

CHÚC THỌ

 • Địa chỉ: 112/22E/15 Đinh Tiên Hoàng
 • Năm thành lập: 1952
 • Người sáng lập: Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Như Huệ

 

Tịnh Xá ĐẠI GIÁC

 • Địa chỉ: 26/22 Đinh Tiên Hoàng
 • Điện thoại: (08)  8.030455
 • Năm thành lập: 1970
 • Người sáng lập: NS Thích nữ Như Đăng
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu: 1997
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Nhật Minh, TT Thích Thiện Hương
 • Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Tâm Chơn
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 11-12 ÂL giỗ TT Thích Thiện Hương

 

Tịnh Thất GIÁC TỈNH

 • Địa chỉ: 329/12A Bùi Hữu Nghĩa
 • Năm thành lập: 1978
 • Người sáng lập: NS Thích nữ Như Thức
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Đặc điểm: Cải gia vi tự
 • Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Thúc

 

Phường 2

 

Tịnh Thất HUỲNH MAI

 • Địa chỉ: 146/115 Vũ Tùng
 • Điện thoại: (08) 8.412091
 • Năm thành lập: 1963
 • Người sáng lập: HT Thích Từ Thông
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay: HT Thích Từ Thông – Hiệu Trưởng Trường Cao-Trung Phật học TP Hồ Chí Minh

 

LINH QUANG

 • Địa chỉ: 280/93 Bùi Hữu Nghĩa
 • Năm thành lập: 1948
 • Người sáng lập: HT Thích Huệ Nhựt
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu: 1969
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Huệ Nhựt
 • Trụ trì hiện nay: HT Thích Phổ Thượng
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 10-12 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

Phường 3

 

BẢO VÂN

 • Địa chỉ: 33/37 Vạn Kiếp
 • Điện thoại: (08) 8.414511
 • Năm thành lập: 1973
 • Người sáng lập: SC Thích nữ Huệ An
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Năm thành lập: 1992
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SC Thích nữ Huệ An, NS Thích nữ Như Ngọc, SC Thích nữ Diệu Nguyên
 • Quản tự: SC Thích nữ Như Giác
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 17-3 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

Thiền Viện CHƠN ĐỨC

 • Địa chỉ: 4 Nguyễn Duy
 • Điện thoại: (08) 8.030791
 • Năm thành lập: 1930
 • Người sáng lập: HT Thích Từ Quang
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Từ Quang, HT Thích Chánh Tịnh (1932-1997)
 • Quản tự: SC Thích nữ Huệ Hạnh
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 27-2 ÂL giỗ HT Thích Từ Quang, 2-3 ÂL giỗ HT Thích Chánh Tịnh

 

Tịnh Thất HOA ĐÀM

 • Địa chỉ: 18/22 Nguyễn Duy
 • Điện thoại: (08) 5.104612
 • Năm thành lập: 1972
 • Người sáng lập: SC Thích nữ Huệ An
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu: 1978, 1993, 1997
 • Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Diệu Chỉ

 

 

PHỔ HIỀN

 • Địa chỉ: 87/44/7 Đinh Tiên Hoàng
 • Điện thoại: (08) 8.434726
 • Năm thành lập: 1955
 • Người sáng lập: HT Thích Thới An
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thới An
 • Trụ trì hiện nay: NT Thích nữ Tịnh Danh
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 28-4 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

THIÊN HƯNG

 • Địa chỉ: 71 Vạn Kiếp
 • Điện thoại: (08)  8.415420
 • Năm thành lập: 1952
 • Người sáng lập: HT Thích Pháp Âm
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu: 1968, 1972, 1997
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Pháp Âm (1952-1982)
 • Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Phước
 • Tri Sự: ĐĐ Thích Thiện An
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 24-1 ÂL giỗ HT Thích Pháp Âm

 

THIỀN TỊNH

 • Địa chỉ:  87/410 Đinh Tiên Hoàng
 • Điện thoại: (08) 5.107982
 • Năm thành lập: 1966
 • Người sáng lập: TT Thích Giác Hạnh
 • Hệ phái: KHẤT SĨ
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Giác Hạnh
 • Quản tự: SC Thích nữ Diệu Hoa
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 18-12 ÂL giỗ TT Thích Giác Hạnh

 

Phường 5

 

CHƯỞNG ĐỨC

 • Địa chỉ: 103 Nguyễn Thượng Hiền
 • Điện thoại: (08) 8.050282
 • Năm thành lập: 1948
 • Người sáng lập: HT Thích Thiện Hưng
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu: 1970
 • Đặc điểm: Cải gia vi tự
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thiện Hưng
 • Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Diệu Trang
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 17-7 ÂL giỗ HT Thích Thiện Hưng

 

GIÁC THỌ

 • Địa chỉ: 449/78 Lê Quang Định
 • Năm thành lập: 1952
 • Người sáng lập: HT Thích Hồng Trung (Thiện Tín)
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Hồng Trung-Thiện Tín (1952-1996)
 • Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Nhật Huệ
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 16-12 ÂL giỗ HT Thích Hồng Trung

 

 

Tu Viện HOA NGHIÊM

 • Địa chỉ: 75 Nguyễn Thượng Hiền
 • Điện thoại: (08) 5.150203
 • Năm thành lập: 1955
 • Người sáng lập: Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu: 1995
 • Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Huệ Mai

 

 

Tịnh Thất HƯƠNG THIỀN

 • Địa chỉ: 357/3 Lê Quang Định
 • Điện thoại: (08) 5.150701
 • Năm thành lập: 1990
 • Người sáng lập: NS Thích nữ Huệ Thành và NS Thích nữ Phước Hương
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Đặc điểm: Gốc là miếu Ngũ Hành, xây dựng vào thế kỷ XIX
 • Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Huệ Thành

 

Tịnh Thất LINH QUANG

 • Địa chỉ: 12C Nguyễn Trung Trực
 • Điện thoại: (08) 8.413149
 • Năm thành lập: 1982
 • Người sáng lập: SC Thích nữ Như Châu
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu: 1998
 • Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Như Châu
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 19-1 ÂL giỗ Thân Phụ SC Trụ Trì, 8-7 ÂL giỗ HT Thích Mật Nguyện

 

LINH SƠN

 • Địa chỉ: 79/1 Nguyễn Thượng Hiền
 • Năm thành lập: 1940
 • Người sáng lập: Bà Phạm Thị Sửu
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu: 1968
 • Quản tự: Ban Quản tự

 

Tịnh Xá NGỌC CHƠN

 • Địa chỉ: 68/624 Nguyễn Thượng Hiền
 • Điện thoại: (08)  5.150997
 • Năm thành lập: 1943
 • Người sáng lập: SB Thích nữ Diệu Nhẫn
 • Hệ phái: KHẤT SĨ
 • Năm trùng tu: 1990
 • Đặc điểm: Tịnh Xá Linh Chơn (Cũ)
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SC Thích nữ Tuyền Liên
 • Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Vĩnh Liên

 

Tịnh Xá TRUNG TÂM

 • Địa chỉ: 7 Nguyễn Trung Trực
 • Điện thoại: (08) 8.943144 – 8.941552 – 8.411077
 • Năm thành lập: 1965
 • Người sáng lập: HT Thích Giác Nhiên, Tổng Trị Sự Trưởng GHTGKSVN
 • Hệ phái: KHẤT SĨ
 • Năm trùng tu: 1980
 • Đặc điểm: Danh Lam – kiến trúc theo kiểu truyền thống đặc thù của Hệ phái: tịnh xá hình Bát giác, trước sân có bảo tháp Ngọc Phật 9 tầng cao 37m (bên phải), Bảo tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cao 13m (bên trái); là trung tâm hoằng pháp và giáo dục của Hệ phái. Có Tuệ Tĩnh Đường II TP.HCM nơi khám bệnh miễn phí cho dân nghèo – Có phòng phát hành kinh sách.
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Giác Nhiên, TT Thích Giác Phúc (1965-1975)
 • Trụ trì hiện nay: TT Thích Giác Toàn
 • Các ngày lễ lớn trong năm: 1/2 ÂL lễ tưởng niệm tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, Rằm tháng 4 ÂL đại lễ Phật Đản, kỷ niệm ngày Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đản sanh, Ngày 14 và Rằm tháng 7 ÂL đại lễ Tự Tứ Tăng, Vu Lan Bồn và lễ dâng Y mùa Báo hiếu, Từ 16/4 ÂL đến Rằm tháng 7 ÂL là mùa ACKH của đại Chúng Khất Sĩ, Mỗi tháng có 4 ngày cúng hội thường lệ; mùng 8, rằm, 23 và 30 ÂL. Bốn ngày Chủ Nhật có đạo tràng tu Bát quan trai và giảng pháp cho Phật tử

 

 

Phường 6

 

BẢO QUANG

 • Địa chỉ: 45/140 Nguyễn Văn Đậu
 • Điện thoại: (08) 8.410750
 • Năm thành lập: 1963
 • Người sáng lập: TT Thích Thiện Hiền
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Hiền

 

HẢI QUANG

 • Địa chỉ: 47 Nguyễn Văn Đậu
 • Điện thoại: (08) 8.417189
 • Năm thành lập: 1964
 • Người sáng lập: Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Thiện Huệ
 • Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Huệ

 

LIÊN TRÌ NI TỰ

 • Địa chỉ: 153/14 Nguyễn Thượng Hiền
 • Điện thoại: (08) 8.434966
 • Năm thành lập: 1920
 • Người sáng lập: Phật tử Lê Văn Sĩ
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu: 1956, 1983, 1996
 • Đặc điểm: Đầu tiên, tên Chùa là Pháp Hoa. Năm 1956, HT Thích Giác Quan đôi tên là Chùa Liên Trì
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Giác Quang, NS Thích nữ Diệu Thông, Thầy Sáu, Thầy Bảy
 • Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Diệu Tâm
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 23-10 ÂL giỗ hiệp kỹ, 18-12 ÂL tất niên Chùa

 

LINH CHÂU

 • Địa chỉ: 55 Nguyễn Văn Đậu
 • Năm thành lập: 1969
 • Người sáng lập: HT Thích Giác Điền
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Quản tự: Ban Quản tự

 

Phường 7

 

GIÁC HOA

 • Địa chỉ: 15/7 Nơ Trang Long
 • Điện thoại: (08) 8.430927
 • Năm thành lập: 1920
 • Người sáng lập: HT Thích Hồng Hảo
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu: 1993
 • Đặc điểm: kiến trúc theo dạng cổ
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Hồng Hảo, HT Thích Quảng Thạc (1920-1973)
 • Trụ trì hiện nay: TT Thích Viên Định
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 18-10 ÂL giỗ Tổ Nguyên Thiều

 

GIÁC HUỆ

 • Địa chỉ: 80/97 Hoàng Hoa Thám
 • Điện thoại: (08)  8.030712
 • Năm thành lập: 1952
 • Người sáng lập: HT Thích Hồng Đạo
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Hồng Đạo
 • Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Đức
 • Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm: 8-1 ÂL lễ Cầu An, 13-5 ÂL giỗ Tổ

 

 

Phường 11

 

DIỆU ĐỨC

 • Địa chỉ: 484/9 Lê Quang Định
 • Điện thoại: (08) 8.050943
 • Năm thành lập: 1968
 • Người sáng lập: NS Thích nữ Như Trí
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu: 1973, 1983
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NS Thích nữ Như Trí (1972-1978)
 • Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Diệu
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 16-5 ÂL giỗ NS Thích nữ Như Trí

 

DƯỢC SƯ

 • Địa chỉ: 464 Lê Quang Định
 • Điện thoại: (08) 5.150648
 • Năm thành lập: 1931
 • Người sáng lập: HT Thích Chánh Tạo và Hội Phụ Nữ Phật tử
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu: 1950, 1994
 • Đặc điểm: Danh lam – Ni trường đào tạo Ni giới Bắc Tông – Có phòng phát hành Kinh Sách
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SB Thích nữ Đàm Soạn, SB Thích nữ Đàm Minh, SB Thích nữ Như Hoa, SB Thích nữ Như Huệ, SB Thích nữ Như Chí, SB Thích nữ Như Nhàn, SB Thích nữ Bửu Thanh, SB Thích nữ Như Thuần
 • Trụ trì hiện nay: NT Thích nữ Như Hòa (Viên tịch)
 • Quản tự: NS Thích nữ Như Đức
 • Các ngày lễ lớn trong năm: Các ngày kỵ giỗ trong năm: 18-3 ÂL giỗ TT Thích Minh Phát, 21-12 ÂL giỗ HT Thích Thiện Hoa, 16-4 ÂL đến 16-7 ÂL: thời điểm ACKH của Ni Chúng Chùa Dược Sư

 

GIÁC QUANG

 • Địa chỉ: 334 Phan Văn Trị
 • Điện thoại: (08) 5.162796
 • Năm thành lập: 1930
 • Người sáng lập: Ông bà Nguyễn Văn Giác
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu: 1953
 • Đặc điểm: Di tích lịch sử – (Năm 1945, Chùa bị Giặc Pháp đốt)
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Bửu Đăng (1930-1945)
 • Trụ trì hiện nay: HT Thích Huệ Hiển

 

 

HÒA KHÁNH

 • Địa chỉ: 215 Phan Văn Trị
 • Điện thoại: (08)  8.431699
 • Năm thành lập: 1867
 • Người sáng lập: Nhóm Phật tử Gia Định
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu: 1982, 1995
 • Đặc điểm: Chùa của Hội Phật học Nam Việt – Có Ban Hộ niệm gồm 500 Phật tử, đạo tràng Bát quan trai
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Minh Giác
 • Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Tấn Đạt
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 14-10 ÂL giỗ HT Thích Từ Hạnh

 

HƯNG GIA TỰ (Tịnh Độ)

 • Địa chỉ: 336 Lê Quang Định
 • Điện thoại: (08) 8.414357
 • Năm thành lập: 1956
 • Người sáng lập: Hội Cư sĩ Gia Định
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu: 1962
 • Đặc điểm: Có Phòng thuốc Nam từ thiện miễn phí
 • Quản tự tiền nhiệm:  Cư sĩ Sơn Kim
 • Quản tự: Ban Tịnh Độ Cư sĩ quản lý
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 23-8 ÂL giỗ Đức Tôn Sư Minh Trí, Giáo chủ Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam; 19-9 ÂL giỗ Cư sĩ Huỳnh Văn Dơn, Chánh Hội trưởng Tịnh Độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam; 14-10 ÂL giỗ Cư sĩ Sơn Kim, Chánh hội trưởng Tịnh Độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam

 

Tịnh Thất LIÊN HOA

 • Địa chỉ: 466 Lê Quang Định
 • Điện thoại: (08) 5.152053
 • Năm thành lập: 1957
 • Người sáng lập: SC Thích nữ Diệu Huấn
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu: 1981, 1992, 1997
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SC Thích nữ Diệu Huấn (1957-1965)
 • Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Viên Lương
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 20-8 ÂL giỗ NT Thích nữ Đàm Uyển, 11-11 ÂL lễ tưởng niệm Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Đức Niệm, 19-11 ÂL giỗ SC Thích nữ Diệu Huấn

 

 

LIÊN ỨNG

 • Địa chỉ: 237/75 Nguyễn Văn Đậu
 • Điện thoại: (08) 8.411549
 • Năm thành lập: 1974
 • Người sáng lập: Hội Liên Ứng
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Như Tại
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 12-11 ÂL giỗ Tổ

 

 

Tịnh Thất PHÁP HOA

 • Địa chỉ: 237/11/33 Nguyễn Văn Đậu
 • Điện thoại: (08) 8.434812
 • Năm thành lập: 1975
 • Người sáng lập: TT Thích Hoằng Đức
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay: TT Thích Hoằng Đức

 

 

Thiền Viện PHÁP HOA

 • Địa chỉ: 29 Tăng Bạt Hổ
 • Năm thành lập: 1958
 • Người sáng lập: TT Thích Thanh Vân
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay: TT Thích Thanh Vân

 

PHÁP VÂN

 • Địa chỉ: 244 Nguyễn Văn Đậu
 • Điện thoại: (08) 8.417117
 • Năm thành lập: 1964
 • Người sáng lập: HT Thích Huyền Thâm
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Đặc điểm: Có phòng phát hành Kinh Sách
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Huyền Thâm (1964-1974)
 • Trụ trì hiện nay: TT Thích Trí Khả
 • Các ngày lễ lớn trong năm: 15-4 ÂL đến 16-7 ÂL: Mùa ACKH của đại chúng Chùa Pháp Vân; 17-11 ÂL vía Di Đà; Hàng Tháng vào mùng 1 và rằm có tổ chức thọ Bát quan trai

 

PHỔ ĐÀ

 • Địa chỉ: 26/1 Trần Quý Cáp
 • Điện thoại: (08) 8.432419
 • Năm thành lập: 1965
 • Người sáng lập: HT Thích Từ Hạnh
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Đặc điểm: Văn Phòng BĐDPG quận Bình Thạnh – Điểm ACKH tập trung dành cho Chư Ni trong quận.
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Từ Hạnh
 • Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Ngọc

 

Sắc Tứ TẬP PHƯỚC

 • Địa chỉ: 233 Phan Văn Trị
 • Điện thoại: (08)  8.411735
 • Năm thành lập: 1801
 • Người sáng lập: Tổ Chánh Đắc-Tòan Tánh, đời thứ 37, dòng Chúc Thánh
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu: 1969
 • Đặc điểm: Chùa cổ – Chùa được Vua Gia Long Sắc tứ năm 1802 – Chùa còn có tên Vĩnh Tường Tự, Pháp Vũ Tự
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Tổ Chánh Đắc, HT Phước Thường-Chương Tâm, HT Phước Thành-Ấn Hiệp, HT Thích Hoằng Trí, HT Thích Hoằng Giáo
 • Quản tự: Ban Quản tự
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 3-5 ÂL và 25-10 ÂL giổ Tổ

 

TỪ THUYỀN

 • Địa chỉ: 490 Lê Quang Định
 • Điện thoại: (08) 8.941119
 • Năm thành lập: 1956
 • Người sáng lập: NT Thích nữ Tịnh Từ, NT Thích nữ Tịnh Thiền
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu: 1969
 • Đặc điểm: Từ năm 1970-1975 có lớp Giáo Lý Sơ đẳng Phật Giáo cho 30 Ni Sinh
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NT Thích nữ Tịnh Từ, NT Thích nữ Tịnh Thiền
 • Viện Chủ: NT Thích nữ Tịnh Thiền
 • Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Từ Hạnh
 • Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm: 22-2 ÂL giỗ HT Thích Thiện Đạo, 16-4 ÂL đến 16-7 ÂL ACKH; Tháng 7 ÂL lễ Dâng Y

 

VẠN ĐỨC

 • Địa chỉ: 446/16 Lê Quang Định
 • Điện thoại: (08) 8.890074
 • Năm thành lập: 1952
 • Người sáng lập: HT Thích Chánh Hòa
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Chánh Hòa, TT Thích Thiện Pháp. TT Thích Huệ Tấn
 • Quản tự: ĐĐ Thích Trí Chánh
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 22-1 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

Phường 12

 

ĐẠI HẠNH

 • Địa chỉ: 107/4 Ngô Đức Kế
 • Điện thoại: (08) 8.888536
 • Năm thành lập: 1942
 • Người sáng lập: HT Thích Văn Trường
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Văn Tường
 • Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Lượng

 

LONG PHƯỚC

 • Địa chỉ: 44/1 Phan Văn Trị
 • Điện thoại: (08) 5.162909
 • Năm thành lập: 1951
 • Người sáng lập: SC Thích nữ Diệu Nhiên
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu: 1963
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SC Thích nữ Diệu Nhiên, ĐĐ Thích Thiện Nhã
 • Quản tự: SC Thích nữ Huệ Dâng
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 26-1 ÂL giỗ SC Thích nữ Diệu Chơn, 19-6 ÂL giỗ SC Thích nữ Diệu Nhiên

 

Tịnh Thất NHẬT QUANG

 • Địa chỉ: 169/9 Chu Văn An
 • Điện thoại: (08)  8.430272
 • Năm thành lập: 1992
 • Người sáng lập: TT Thích Tịnh Giác
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay: TT Thích Tịnh Giác
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 3-8 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

 

Tịnh Xá NGỌC DUYÊN

 • Địa chỉ: 448 Bùi Đình Túy
 • Điện thoại: (08) 8.417673
 • Năm thành lập: 1965
 • Người sáng lập: Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái: KHẤT SĨ
 • Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Đàn Liên

 

Tịnh Xá NGỌC ĐĂNG

 • Địa chỉ: 558 Bùi Đình Túy
 • Điện thoại: (08) 5.101432
 • Năm thành lập: 1965
 • Người sáng lập: Trưởng Lão Thích Giác Tịnh
 • Hệ phái: KHẤT SĨ
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Giác Nghiệm, Trưởng Lão Thích Giác Tánh
 • Trụ trì hiện nay: TT Thích Giác Diệu
 • Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm: 1-2 ÂL lễ tưởng niệm Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng, 22-11 ÂL giỗ Trưởng Lão Thích Giác Tánh

 

PHẬT BỬU

 • Địa chỉ: 37/6 Ngô Đức Kế
 • Năm thành lập: 1942
 • Người sáng lập: Thiền Tịnh Đạo Tràng
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu: 1973
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NS Thích nữ Như Hưu, NS Thích nữ Như Trừng
 • Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Huệ Tri
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm: 11-5 ÂL giỗ NS Thích nữ Như Trừng, 18-10 ÂL giỗ NS Thích nữ Như Hưu

 

Ni Tự QUAN ÂM

 • Địa chỉ: 230/4/3 Phan Văn Trị
 • Năm thành lập: 1890
 • Hệ phái: BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu: 1980, 1991
 • Đặc điểm: Cải gia vi tự

Comments are closed.

Thĩnh đĩa miễn phí
 • THỈNH ĐĨA MIỄN PHÍ

 • HỆ THỐNG THƯ VIỆN DIỆU PHÁP ÂM

 • CÁC NGÀY VÍA, LỊCH CHAY & QUÁN CHAY

 • ĐỊA CHỈ CHÙA & PHÒNG PHÁT HÀNH

 • HÌNH ẢNH PHẬT GIÁO